1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych (zwane Danymi Osobowymi) przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Serwis znajdujący się pod adresem www.osiedleklonowe.pl (zwanego Serwisem).
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest VANSA Sp. z o. o., 30-864 Kraków, ul. Smolenia 14, KRS: 0000675425, NIP: 679-314-80-76, REGON: 367130480, (zwany Administratorem)
 3. W trosce o bezpieczeństwo Danych Osobowych przekazanych w Serwisie, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Danych Osobowych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także z aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 7. Dane Osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane Osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do Danych Osobowych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich Danych Osobowych w dowolnym momencie.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz modyfikacja Serwisu. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów Polityki Prywatności Serwisu – jesteśmy do dyspozycji – dane Administratora Serwisu znaleźć można w sekcji „Kontakt”.